บทความ

จำหน่าย เครื่องบดยางหรือเครื่องรีไซเคิลยาง ขนาดตั้งแต่ 1-20 ตัน/ชั่วโมง

0d187e8b 6c09 4ae7 87fc a8020c2e6f20

จำหน่าย เครื่องบดยางหรือเครื่องรีไซเคิลยาง ขนาดตั้งแต่ 1-20 ตัน/ชั่วโมง

0d187e8b 6c09 4ae7 87fc a8020c2e6f20

เครื่องบดยาง หรือ เครื่องรีไซเคิลยาง ที่ทางบริษัทเราจำหน่าย เป็นเครื่องบดยางแบบเพลาคู่ ใบมีดในการบดยางนำเข้ามาจากประเทศอเมริกามีความทนทานสูง
สามารถบดยางได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ยางที่เราหมายถึงนั้นคือยางรถยนต์ ชิ้นงานที่บดออกมาสามารถกำหนดขนาดได้ว่าต้องการได้ขนาดเท่าไหร่

วิธีทั่วไปที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการกำจัดยาง

คนส่วนใหญ่จะเรียกขั้นตอนของการนำขยะกลับมาใช้ใหม่นี้ว่า การรีไซเคิล ในทางปฏิบัติแล้ว การรีไซเคิลขยะยางสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมบางประเภท,การนำยางที่กำจัดแล้วไปใช้ทำเป็นน้ำมันและอีกๆหลายอย่าง การนำกลับมาประยุกต์ใช้ใหม่ (reuse) และการนำไปผ่านกระบวนการเพื่อแปรรูปหรือเพื่อให้ได้ส่วนประกอบดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์เก่านั้นกลับคืนมา ตัวอย่างของการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การนำโครงยางล้อที่ผ่านการใช้งานแล้วแต่ยังคงมีสภาพดีไป
หล่อดอกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือการนำยางล้อเก่าไปประยุกต์ทำเฟอร์นิเจอร์ เหล่านี้เป็นต้น

ยางทีบดหรือผ่านการไรไซเคิลยางแล้วเอาไปทำอะไรต่อ?

ยางที่บดหรือผ่านการไรไซเคิลยางแล้วเราจำนำไปเป็นเชื้อเพลงในการทำอย่างเช่นอย่างเช่นกระบวนการไพโรไลซิส
กระบวนการไพโรไลซิส คือ กระบวนการให้ความร้อนกับวัสด่ที่อุณหภูมิประมาณ 450-700°C ในสภาวะที่ปราศจากออกซิเจนหรือมีออกซิเจนเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ความร้อนจะทำให้วัสดุเกิดการสลายตัวกลายเป็นก๊าซหรือของเหลว เมื่อนำยางที่ใช้งานแล้วไปผ่านกระบวนการไพโรไลซิส ความร้อนจะทำให้โมเลกุลของยางเกิดการสลายตัว กล่าวคือ เกิดการตัดขาดของโมเลกุลซึ่งแต่เดิมที่เป็นโมเลกุลสายโซ่ยาวให้เป็นโมเลกุลสายโซ่สั้นลง ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้ประกอบไปด้วยก๊าซเชื้อเพลิงซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำที่ระเหยได้ น้ำมัน และยังมีส่วนของแข็งที่เหลือจากกระบวนการนี้อันได้แก่ เขม่าดำ (carbon black) และถ่าน

การนํายางผงไปใชงาน

ปจจุบันมีการนํายางผงที่ไดจากการรีไซเคิลไปประยุกตใชงานในหลากหลายรูปแบบ ตัวอยางของการประยุกตใชใน อุตสาหกรรม ไดแก
1. อุตสาหกรรมยาง ใชยางผงเปนสารตัวเติมแบบไมเสริมแรงทั้งในอุตสาหกรรมยางลอและผลิตภัณฑยางอื่นๆ เชน แผนยางและบล็อกยางปูพื้น พรมปูพื้น ยางบังโคลน ทอยาง ซึ่งสามารถชวยลดตนทุนการผลิต แตเนื่องจากยางผงมีขนาด อนุภาคคอนขางใหญเมื่อเทียบกับเขมาดําหรือซิลิกา ดังนั้นการเติมลงไปในยางอาจทําใหสมบัติเชิงกลของยางดอยลง ซึ่งจะ มากหรือนอยขึ้นอยูกับ
1) ชนิดของยางผงตองเขากันไดกับยางที่นําไปใช
2) ขนาดของอนุภาคของยางผงที่เติมลงไปควรมีขนาดเล็ก เพราะจะทําใหประสิทธิภาพในการเสริมแรงสูงขึ้น
3) ปริมาณยางผงที่เติมลงไปจะมีผลตอสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ เชน ความทนตอแรงดึง การยืดตัว ณ จุดขาด และความตานทานตอการขัดถู
อยางไรก็ตามยางผงมีความแข็งสูงกวายางดิบคอนขางมากเนื่องจากผานการวัลคาไนซแลว การเติมยางผงลงไปใน สูตรยางคอมพาวดจะทําใหยางคอมพาวดมีความหนืดสูงขึ้น มีฟองอากาศนอยลง มีการบวมตัวหลังเอกซทรูดผานดายหรือหลัง รีดดวยเครื่องคาเลนเดอรลดลง
2. งานวิศวกรรมโยธา มีการนํายางผงไปใชในงานวิศวกรรมโยธาหลากหลายรูปแบบ ตัวอยางการประยุกตใชในงาน สําคัญ คือ การนําไปผสมกับยางมะตอยเพื่อปูพื้นถนน ซึ่งจะชวยทําใหพื้นผิวถนนมีความยืดหยุนมากขึ้น และเมื่อใชงานที่ อุณหภูมิสูงสามารถลดปญหาการเกิดรองหรือหลุมบนพื้นผิวถนน มีการรายงานวาการเติมยางผงลงไปในยางมะตอยประมาณ 20% จะชวยใหยางมะตอยมีความทนตอการลาตัวสูงขึ้น 2-3 เทา

เครื่องบดยาง

ส่วนนี้เป็นวีดีโอตอนทดสอบเครื่องบดยางรถยนต์ครับ

เรียบเรียงโดย : https://www.cctgroup.co.th